فایل کده

پس از 12 سال فعالیت در حوزه نشر فایل های کاربردی یک مسئله ذهنما را درگیر خود میکرد و آن این بود: آیا دسترسی به این فایل ها برای همه اشخاص جامعه به یک اندازه و آسان است؟ آیا امکان آشنایی با فایل ها، انتخاب و خرید آن برای یک پایتخت نشین با یک شخص که در دور ترین نقطه ایران یکسان است؟این دغدغه مارابر آن داشت تا راهی سریع و آسان برای ارتباط  میان خود و متقاضیان بیابیم.

فهرست